V dobe od 05.07.2024 do 14.07.2024 bude predajňa v Bratislave zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Predajňa v Brezne funguje naďalej bez obmedzení. Viac

Obchodné podmienky

   Predmet plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je PREDAJ TOVARU, záväzne objednaného kupujúcim, v internetovom obchode (ďalej len „eShop“) www.narva.sk. Tieto obchodné podmienky upravujú všetky kúpne zmluvy a z nich vyplývajúce právne vzťahy medzi prevádzkovateľom obchodu www.narva.sk, ktorým je SAD s.r.o. IČO: 31564003 Cesta Osloboditeľov 8, 977 01 Brezno (ďalej len "Predávajúci") a jeho zákazníkmi (ďalej len "Kupujúci"). Všetky dodávky tovaru, ktoré budú uskutočnené v dobe platnosti týchto všeobecných obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. OBJEDNÁVKA
2. CENA TOVARU
3. DODANIE TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4. PREVZATIE TOVARU
5. REKLAMÁCIA - VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU
6. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU
7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávka


   Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom eShop www.narva.sk. Zrealizovaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatá objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku. Predávajúci vždy uskutoční spätné potvrdenie objednávky emailom (na základe predchádzajúceho prijatia elektronickej objednávky od kupujúceho).
   Ak predávajúci nebude môcť spracovať objednávku z dôvodu chýbajúcich alebo nesprávne uvedených údajov, nie je objednávka považovaná za platnú. Následne o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho a vyžiada doplnenie chýbajúcich údajov, čím sa môže predĺžiť doba vybavenia objednávky.
   Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hod. po odoslaní objednávky.
Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena u samotného dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

2. Cena tovaru


   Platné ceny tovaru sú uvedené na stránke www.narva.sk.
Ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.
V cene tovaru nie sú zahrnuté prepravné náklady, ktoré sú bližšie špecifikované v časti 3. doprava, platba. Predávajúci neúčtuje balné.

3. Dodanie tovaru a platobné podmienky


   Predávajúci doručuje kupujúcemu objednaný tovar obvykle prostredníctvom UPS ako doporučený list alebo balík. Pri tomto spôsobe dodania tovaru je možné využiť aj doručenie na dobierku (platba za objednaný tovar pri prevzatí zásielky).
Tovar je možné prebrať aj osobne na pobočkách v Brezne alebo Bratislave. Adresu osobného odberu spolu s mapkou je možné nájsť v sekcii kontakty.
   Dodanie tovaru:
V prípade, že objednaný tovar je dostupný, predávajúci ho expeduje najneskôr do 2. pracovných dní. Obvykle v deň potvrdenia objednávky. Podmienkou expedovania je pripísaná platba na účet predávajúceho. Táto podmienka neplatí pri platbe na dobierku.
V prípade, že tovar momentálne nie je skladom, po prijatí objednávky Vás predávajúci bude kontaktovať a spresní očakávaný termín dodania.
   Predávajúci bude kupujúceho kontaktovať pred odoslaním zásielky (e-mailom) a informovať ho o termíne odoslania tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom neobsahuje daňový doklad. Daňový doklad je zaslaný pri potvrdení objednávky predávajúcim, ktorý obsahuje aj údaje k platbe.
   Ceny jednotlivých spôsobov prepravy sú uvedené pri objednávacom procese.
Prepravné je účtované 4,80 €. Pri výške objednávky nad 100 € je poštovné zdarma.

4. Prevzatie tovaru


   Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
   V prípade, že si kupujúci neprevezme zásielku, bude povinný v súlade s §420 a §442 občianskeho zákonníka zaplatiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar. Predávajúci si uplatní náhradu škody, ktorá vznikla z dôvodu neprevzatia zásielky v stanovenej lehote, nakoľko už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (poštovné výdavky a pod).

5. Reklamácia – výmena a vrátenie tovaru


Reklamácie sa vybavujú v zmysle reklamačného poriadku SAD, s.r.o.
V skratke platia nasledujúce pravidlá:

   Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Pred odoslaním výrobku na reklamáciu je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho (e-mailom), uviesť typ výrobku, číslo dokladu a podrobný popis reklamovanej chyby a dohodnúť s predávajúcim ďalší postup.
   V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar buď formou balíka, alebo doporučene ako list na adresu sídla predávajúceho.
Reklamovaný tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave.
Zásielka musí byť riadne zabalená a musí obsahovať:
   1) reklamovaný tovar,
   2) kópiu faktúry,
   3) podrobný popis chyby a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.
   Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
   Výmena a vrátenie tovaru:
Podľa zákona č.118/2006 Z.z. platnej od 1.4.2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru. Netýka sa to tovarov a služieb vyhotovených na objednávku zákazníka. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám.
Pri uplatnení tohto práva je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho pred vrátením tovaru a informovať ho o využití práva na vrátenie tovaru. Následne je kupujúci povinný odoslať tovar v stanovenej lehote, na vlastné náklady predávajúcemu. Tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku, nie je akceptovateľný. Zákazníkovi je vrátená čiastka na účet v banke. Tovar nesmie byť porušený, použitý a musí byť zabalený v pôvodnom obale.
   Dôležité dokumety:
Reklamačný poriadok.doc
Reklamačný poriadok.pdf
Odstúpenie od zmluvy.pdf
Postup pri reklamácií svetelných zdrojov
Postup pri reklamácií automobilových žiaroviek
Právny výklad zodpovednosti za vady a záručnej doby
Zamietavé stanovisko
Reklamačný protokol

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

6. Záruka a zodpovednosť za chyby tovaru


   Na každý výrobok poskytuje predávajúci záruku, ktorá sa začína kúpou výrobku a trvá 24 mesiacov. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať.
   Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku.
   Ak sa na výrobku prejaví výrobná chyba, je nutné ho reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení (§599 Občianskeho zákonníka). Výrobok ďalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod chyby. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať. Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe. K reklamácii je možné predložiť len čistý výrobok v takom stave, aby bolo možné reklamovanú chybu odstrániť. Spolu s výrobkom je nevyhnutné predložiť aj správne vyplnený list s podrobným popisom reklamovanej chyby.
   Na reklamáciu je možné prijať len výrobok zabalený v pôvodnom, resp. inom podobnom obale. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.
O spôsobe odstránenia chyby výrobku rozhoduje výrobca.

7. Ochrana osobných údajov


SAD, s.r.o. je správca Vašich osobných údajov ktoré poskytnete na stránke www.narva.sk

Ak poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s podmienkami ochrany osobných údajov.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.
Vaše osobné údaje odovzdávame subjektom tretích strán iba za účelom doručenia tovaru. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Údaje o platobných kartách naša spoločnosť nespravcúva. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána Trust Pay, a.s. a príslušná banková inštitúcia.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.
Automaticky spracovávame aj cookies. K tomu využívame nástroj Google Analytics, ktorý vaše osobné údaje anonymizuje. To znamená, že cookies, ktoré máme k dispozícii, už nie je možné priradiť konkrétnej osobe.

8. Záverečné ustanovenia


   Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne. Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013.Veľkoodberatelia:

Veľkoodberatelia s opakovanými nákupmi sú zvýhodnení.
Po prihlásení do systému, vidia svoje veľkoodberateľské ceny.
Tovar môže byť objednaný, cez telefón, fax, email, ale aj priamo cez e-shop.
Z dôvodu našej zodpovednosti za správny obsah daňového dokladu a z dôvodu primeraného priradenia zákazníka k cenovej hladine sa registrácia nového zákazníka môže uskutočniť iba v kontakte s našimi pracovníkmi. Po overení údajov bude zaradený do cenovej skupiny a budú odoslané prihlasovacie údaje.

So zákazníkmi, s ktorými sa dohodne platba na faktúru, sa podpíše obchodná zmluva. Zmluva.doc
Navštívené naposledy

    © 2014 SAD s.r.o.

    Technické riešenie © 2014 CyberSoft s.r.o.

    048/671 36 66

    narva@narva.sk